Výzkumný směr

Energetické a kompozitní materiály

Výzkumná skupina

Magnetická hypertermie a polymerní memristory 

Výzkum v této oblasti je zaměřen na přípravu materiálů pro různé aplikace vodivých i dielektrických a magnetických materiálů od elektromagnetického stínění, selektivně odrazivých povrchů a selektivně propustných deskových materiálů, až po materiály zamýšlené pro hypertermickou léčbu rakoviny, které byly již patentovány.

Materiálový design je orientován převážně na přípravu magnetických nanočástic, eventuálně i na aplikaci nebo modifikaci magnetických a jiných plniv (částic i  krátkých vláken) z komerčních zdrojů do kompozitních materiálů s polymerní matricí. V oblasti syntézy dále skupina úspěšně pracuje s polyanilinem a obdobnými vodivými polymery. Kombinací magnetického anorganického jádra a elektricky vodivé polymerní slupky vznikají core-shell částice s významně zlepšenými vlastnostmi. Schopnosti přeměňovat absorbovanou energii střídavého magnetického pole na teplo se využívá tam, kde je požadován zdroj tepla v objemu, v nejnáročnější aplikaci se jedná o hypertermii. Z uvedených materiálů jsou dále připravovány vodivé kompozity pro elektromagnetické stínění. Selektivní odrazivost se pak dosahuje přípravou tzv. metamateriálů, kde k funkci kromě materiálové kompozice přispívá také geometrie jednotlivých složek kompozitu. Ploché struktury s materiálovým vzorováním jsou připravovány metodami materiálového tisku

Výzkumná skupina

Sino-EU Joint Laboratory of New Energy Materials and Devices

Vývoj zařízení pro akumulaci energie se v posledních letech provádí ve dvou hlavních směrech: superkondenzátory (SC) a lithiové baterie, tj. lithium-iontové (Li-ion) a lithium-sirné (Li-S) baterie. SC se vyznačují vysokou hustotou výkonu, krátkou dobu nabíjení, dlouhou životností a spolehlivostí. Kromě toho mohou SC potenciálně vydržet více než jeden milion cyklů nabíjení / vybíjení bez zásadního poklesu kapacity nebo navýšení vnitřního odporu. Ačkoli SC disponují podstatně vyšším výkonem ve stejném objemu, nejsou schopny ukládat stejné množství energie na jednotku hmotnosti a objemu, jako je to u baterií na bázi lithia. Navíc náklady na jednotku energie SC jsou více než 20krát vyšší než v případě baterií. Mezi hlavní nevýhody Li-ion a Li-S baterií patří vysoký stupeň samovybíjení a nízká cyklická stabilita. Pro překonání výše zmíněných problémů stávajících zařízení pro skladování energie je výzkum ve společné laboratoři Sino-EU joint lab zaměřen na vývoj nanostrukturovaných porézních elektrodových materiálů s vysokou pseudo-kapacitou, tj. uhlíkových elektrod modifikovaných redoxně aktivními složkami (vodivé polymery, oxidy a sulfidy přechodových kovů). Vyvinuté katodové materiály jsou určeny jak pro baterie s organickým elektrolytem, ​​tak i pro elektrolyty na bázi vody. Zvláštní pozornost je věnována vývoji gelových elektrolytů se sadou vlastností požadovaných pro určitý typ zdroje energie. Dalším důležitým směrem společné laboratoře Sino-EU joint lab je i vývoj fotovoltaického energetického zařízení integrovaného se superkondenzátorem pro sběr okolní energie a samonabíjení bez použití externího zdroje.

 Výzkumná skupina

 Energetické a zdravotnické kompozitní systémy

Předmětem výzkumného zájmu této výzkumné skupiny je jednak studium a příprava matric pro pokročilé biokompozitní systémy a také aktivních/funkčních složek, které do těchto matric mohou být inkorporovány. Jako matrice slouží zejména polymerní gely ze syntetických i přírodních biokompatibilních a biodegradabilních polymerů. Speciálním případem je využití bakteriální celulózy z vlastní produkce v bioreaktorech. Tyto gely slouží např. ke krytí ran v medicíně, hledají uplatnění v procesech pervaporace a jsou aplikovány (ve spolupráci se skupinou Kompozity s elektrickými a magnetickými vlastnostmi) jako elektrolyt v superkondenzátorech. Mineralizované gely slouží jako templáty v chirurgii kostních náhrad. Plnivo založené na uhličitanech je připravováno přímo ve struktuře gelové matrice metodou biomimetické mineralizace. Jako funkční agens se využívají syntetické polypeptoidy a peptoidové nanodestičky, které mají významnou biologickou aktivitu.

Výzkumná skupina

Socioekonomické aspekty energetiky

Současný přechod energetiky od fosilních zdrojů směrem k obnovitelným zdrojům energie tvoří základ probíhající transformace globálního energetického sektoru. V této souvislosti se otevírá mnoho vědeckých otázek zahrnujících typy a formy účasti různých zainteresovaných stran, otázky vlastnictví, finanční dopady a další socioekonomické aspekty.

Požadavky na budoucí energetické systémy lze shrnout do tří klíčových trendů: dekarbonizace, decentralizace a digitalizace, s tendencí směrem k posílení postavení spotřebitelů. Současná struktura energetických trhů reflektuje tyto vize jen částečně. Jako potřebné se proto jeví multidisciplnární zkoumání vztahů mezi energetickými systémy a společností v těchto základních výzkumných směrech:

 • Dekarbonizace v důsledku volatility cen energií, inovací v sektoru obnovitelných zdrojů energie a hodnocení environmentálních dopadů;
 • Decentralizace s využitím inovativních business modelů jako jsou peer-to-peer trading, blockchain a diverzifikace stakeholder struktury s větší angažovaností spotřebitelů (energy prosumers);
 • Digitalizace a vznik IT platforem pro smart grids, optimalizace produkce a spotřeby energií včetně skladování.

 Spolupracující instituce

 • Clemson Univesity, Clemson, South Carolina, USA
 • East China University of Science and Technology, Shanghai, China
 • Ústav polymérov, SAV, Bratislava, Slovensko
 • Sabanci University, Istanbul, Turkey
 • Ústav makromolekulární chemie, AV ČR, Praha
 • Riga Technical University, Riga, Latvia
 • State Research Institute, Centre for Innovative Medicine, Vilnius, Lithuania
 • Marmara University, Istanbul, Turkey
 • Technion, Israel Institute of Technology, Haifa, Israel
 • Federal State Budgetary Institution, Saint-Petersburg, Russia

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Petr Sáha, CSc.


Řešené projekty

TK03030157 - "Další generace all-solid-state Li-ion baterií", 2020-2025

TH71020005 - "Bioaktivní vstřikovatelné hydrogely pro regeneraci měkkých tkání po rekonstrukčních maxilofaciálních operacích" (spolupráce s Riga Technical University, Marmara University a Technion-Israel Institute of Technology), 2020-2023

TH71020006 - "Hybridní zařízení na bázi Li-ion baterie a superkapacitoru" (spolupráce se Slovenskou akademií věd a Sabanci University), 2020-2023

FW01010327"Pokročilé polymerní a kompozitní materiály pro aditivní výrobu" (spolupráce se SPA 2000 s.r.o. a SYNPO a.s.), 2020-2024

LTAUSA19066 - "Studium polymerních memristorů založených na metakrylátových polymerech s karbazolovými bočními skupinami" (spolupráce s Akademií věd ČR), 2020-2022

LTT20005 - "Spolupráce s asociací EASE na vývoji hybridního superkapacitoru"2020-2022

8X20041 - "Návrh a příprava multifunkčních magnetických nanočástic pro detekci rakovinných buněk", 2020-2021

TP01010006 - "Komercializace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně II", 2020-2022

 • podprojekt "Obnovitelná textilie na bázi biopolymeru pro svrškovou část obuvi" (spolupráce s UNI UTB), 2020-2021

CA15216 - "Biosynthesis of Bacterial Cellulose using Inexpensive Nutrient Medium And their Characterizations", 2016-2021

CA18236 - "Entrepreneurial Universities emerging perspectives enrich regional social innovation ecosystems" (spolupráce s UNI UTB), 2019-2023

Ukončené projekty

LH14273 - "Konstrukce a elektrochemické vlastnosti superkondenzátorů pro vysoce efektivní ukládání energie", 2014-2016

LTACH17015 - "Příprava a elektrochemické vlastnosti hierarchických struktur flexibilních elektrod na bázi polyanilin/bimetalové oxidy", 2017-2019

FOSTECT_S1_M2_EN - "Developing of counter electrode based on carbon materials applied for Dye-Sensitized Solar Cells", 2019-2020 

Aktuální výstupy

Exploiting multiple percolation in two-terminal memristor to achieve a multitude of resistive states

CITATION DATA: Journal of Materials Chemistry C, https://doi.org/10.1039/d1tc00987g, PUBLICATION YEAR: 2021

Comparison between two multicomponent drug delivery systems based on PEGylated-poly (L-lactide-co-glycolide) and superparamagnetic nanoparticles: Nanoparticulate versus nanocluster systems

CITATION DATA: Journal of Drug Delivery Science and Technology, VOL: 64, https://doi.org/10.1016/j.jddst.2021.102643, PUBLICATION YEAR: 2021

Smart co-delivery of miR-34a and cytotoxic peptides (LTX-315 and melittin) by chitosan based polyelectrolyte nanocarriers for specific cancer cell death induction

CITATION DATA: Materials Science and Engineering C, VOL: 128, https://doi.org/10.1016/j.msec.2021.112258, PUBLICATION YEAR: 2021

Conducting polypyrrole and polypyrrole/manganese dioxide composites prepared with a solid sacrificial oxidant of pyrrole

CITATION DATA: Synthetic Metals, VOL: 278, https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2021.116807, PUBLICATION YEAR: 2021

Frequency control of a resonant radio absorber with a free space

CITATION DATA: Journal of Communications Technology and Electronics, VOL: 66, ISS: 4, https://doi.org/10.1134/S1064226921040057, PUBLICATION YEAR: 2021

Chemical stabilization of γ-polyglutamate by chitosan and the effect of co-solvents on the stability

CITATION DATA: Biophysical Chemistry, VOL: 275, https://doi.org/10.1016/j.bpc.2021.106605, PUBLICATION YEAR: 2021

Superparamagnetic ZnFe2O4 nanoparticles-reduced graphene oxide-polyurethane resin based nanocomposites for electromagnetic interference shielding application

CITATION DATA: Nanomaterials, VOL: 11, ISS: 5, https://doi.org/10.3390/nano11051112, PUBLICATION YEAR: 2021

Controlled release of enrofloxacin by vanillin-crosslinked chitosan-polyvinyl alcohol blends

CITATION DATA: Materials Science and Engineering C, VOL: 126, https://doi.org/10.1016/j.msec.2021.112125, PUBLICATION YEAR: 2021

Nanoparticle-based rifampicin delivery system development

CITATION DATA: Molecules, VOL: 26, ISS: 7, https://doi.org/10.3390/molecules26072067, PUBLICATION YEAR: 2021

Enhanced magnetorheological effect of suspensions based on carbonyl iron particles coated with poly(amidoamine) dendrons

CITATION DATA: Rheologica Acta, VOL: 60, ISS: 5, https://doi.org/10.1007/s00397-021-01269-1, PUBLICATION YEAR: 2021

Cross-linking, mechanical, dynamical, and EMI absorption shielding effectiveness of NBR based composites filled with combination on ferrite and carbon based fillers

CITATION DATA: Polymers for Advanced Technologies, https://doi.org/10.1002/pat.5305, PUBLICATION YEAR: 2021

Polylactide/polyvinylalcohol-based porous bioscaffold loaded with gentamicin for wound dressing applications

CITATION DATA: Polymers, VOL: 13, ISS: 6, https://doi.org/10.3390/polym13060921, PUBLICATION YEAR: 2021

Kontakty

Garant výzkumného směru: prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Projektový manažer: Ing. Viera Pechancová, Ph.D.
+420 57 603 8044 A422
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Vědecký tým


Smarak Bandyopadhyay, MSc. Ph.D.

+420 57 603 8128 307
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Özaltin Kadir, M.Sc., Ph.D.

+420 57 603 1741 A313
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Nikola Bugárová, Ph.D.

+420 57 603 8117 A209
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.

+420 57 603 8157 422/U11
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Nibedita Saha, Ph.D. MBA

+420 57 603 8156 A419
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Bao Quoc Le, Ph.D.

+420 57 603 8117 A209
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

+420 57 603 8113 A417
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

prof. Dr. Ing. Qilin Cheng

A320
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Natalia Kazantseva, CSc.

+420 57 603 8114 A417
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Dr. Irina Sapurina, CSc.

A217
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Ing. Oyunchimeg Zandraa, Ph.D.

+420 57 603 1738 A309
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Fahanwi Asabuwa Ngwabebhoh, Ph.D.

+420 57 603 1721 A207
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tatiana Babkova, Ph.D.

+420 57 603 1727 A214
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Basu Probal, Ph.D.

+420 57 603 1749 A328
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

+420 57 603 1709 A409
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Nabanita Saha, M.Sc. Ph.D.

+420 57 603 8156 A419
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.

+420 57 603 2001
+420 606 777 298
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Dr. Ing. Ying He

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Dr. Ing. Constantin Bubulinca

+420 57 603 8112 A312
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
research

Marjan Motiei, Ph.D.

+420 57 603 1762 A324
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doktorandi


Ing. Marek Jurča

+420 739 698 675 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hau Trung Nguyen

+420 739 698 675 A228
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakty

Vedení
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2017 © Centrum polymerních systémů. Všechna práva vyhrazena
Dodavatel webu: Digitální #agentura Weboo